Een ogenblik...

Zorgverleners zonder overeenkomst met Zorgzaam

Home > Zorgverleners zonder overeenkomst met zorgzaam
Niet gecontracteerde zorgverlener

Kiest u voor een zorgverlener waar Zorgzaam geen afspraken mee heeft? Dan worden de kosten tot maximaal 90% van het gemiddeld overeengekomen (gecontracteerd) tarief vergoed. De kosten voor eventuele eigen bijdrage of het eigen risico worden in mindering gebracht.
Wij wijzen u erop dat een ziekenhuisbehandeling bij zowel gecontracteerde als niet gecontracteerde zorg onder het eigen risico valt. Bekijk hier de maximale vergoedingen voor zorgverleners waarmee geen contract is gesloten.

NB: Voor huisartsenzorg geldt dat de huisarts niet gecontracteerd hoeft te zijn.

Zoek gecontracteerde Zorgverlener

Tarieven bij zorgaanbieders zonder contract

Er zijn verschillende soorten tarieven waarmee u te maken kunt krijgen als u naar een zorgaanbieder zonder contract gaat.

(Gemiddeld) gecontracteerd tarief

het gemiddelde van de tarieven die wij voor een behandeling hebben afgesproken met gecontracteerde zorgaanbieders

We hebben voor elke behandeling een tarief afgesproken met onze gecontracteerde zorgaanbieders. Als u een bepaalde behandeling nodig hebt, dan mag uw zorgaanbieder het afgesproken (gecontracteerd) tarief rekenen. Dit tarief kan per zorgaanbieder verschillen. Een behandeling kan bij de ene zorgaanbieder dus duurder zijn dan bij een andere.
Het gemiddelde van alle afgesproken tarieven voor een behandeling noemen we het gemiddeld gecontracteerd tarief.
Gaat u naar een zorgaanbieder zonder contract? Dan krijgt u voor verzekerde zorg maximaal 90% van dit gemiddeld gecontracteerd tarief vergoed. Wilt u weten wat de maximale vergoedingen zijn? Kijk dan de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders onder reglementen/maximale vergoedingen.
Wmg-tarief

het tarief dat de overheid vaststelt op basis van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

De overheid stelt voor bepaalde zorg tarieven vast op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Dit zijn ‘Wmg-tarieven'. U vindt deze tarieven op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Marktconform tarief

de kosten die in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend zijn te achten (Besluit zorgverzekering artikel 2.2).

Het marktconforme tarief is het tarief dat in de Nederlandse marktomstandigheden redelijk wordt gevonden voor een bepaalde behandeling.Het tarief dat we met onze gecontracteerde zorgaanbieders hebben afgesproken, is in lijn met de in Nederland geldende redelijke marktprijs. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Dan hebt u recht op een vergoeding van de kosten voor verzekerde zorg tot maximaal dit marktconforme tarief.

Soms rekent een zorgaanbieder meer dan het marktconform tarief. In dat geval vergoeden wij niet het hele bedrag.

Hoe wordt de marktconforme vergoeding bepaald?

Voor het vaststellen van de marktconforme vergoeding per zorgsoort worden de volgende stappen gehanteerd:

Stap 1. Is er een wettelijk vastgesteld bedrag, zoals een Wmg-tarief? Dan houden we dit tarief aan.
Stap 2.Is er geen wettelijk vastgesteld tarief? Maar bestaat er wel één gecontracteerd tarief voor alle zorgaanbieders van bepaalde zorg? Dan houden we dat tarief aan.
Stap 3. Is er geen wettelijk vastgesteld tarief? En zijn er verschillende tarieven voor een behandeling afgesproken met de gecontracteerde zorgaanbieders? Dan houden we het hoogst gecontracteerde tarief aan.

Meer weten over marktconform tarief?

Wilt u weten wat het marktconforme tarief is voor de behandeling die u nodig hebt? Neem dan contact op met onze afdeling Zorgadvies en Bemiddeling.

Verzoek om herbeoordeling

Het marktconforme tarief is zorgvuldig vastgesteld. Dit tarief is een richtprijs. Bent u het niet eens met de hoogte van het marktconforme tarief? Dan kunt u een verzoek om herbeoordeling van de maximale vergoeding indienen bij onze afdeling Klachtenmanagement. Vul hiervoor het online klachtenformulier in. Of stuur uw verzoek per post naar ons op:

Zorgzaam
Afdeling Klachtenmanagement
Postbus 25031
5600 RS Eindhoven