Een ogenblik...

PGB aanvragen

Home > Pgb aanvragen

Een nieuwe aanvraag indienen voor een pgb verpleging en verzorging of een herindicatie aanvragen om uw pgb te verlengen doet u als volgt: 

Stap 1 – Voldoet u aan de voorwaarden?

Voor wie is een pgb verpleging en verzorging?
U kunt een aanvraag doen als u:

  • langdurig - langer dan één jaar - op verpleging of verzorging bent aangewezen, of
  • behoort tot de doelgroep voor intensieve kindzorg, of
  • behoort tot de doelgroep voor palliatieve terminale zorg (zorg voor mensen waarbij de behandelend (huis)arts heeft vastgesteld dat de levensverwachting minder dan 3 maanden is).

Alle informatie over het pbg vanuit de zorgverzekeringswet leest u ook in het Reglement pgb verpleging en verzorging. Dit reglement is te vinden onder reglementen bij Formulieren en documenten.
Om in aanmerking te komen voor een pgb vv moet u voldoen aan de voorwaarden van het Reglement pgb.

Aanvullende voorwaarden voor een pgb
Dit betekent dat u zelf een aantal zaken moet regelen, bijvoorbeeld het opstellen van de zorgovereenkomst en het declareren van de geleverde zorg. U mag hierbij worden ondersteund door een eerste- of tweedegraads familielid. Daarnaast houdt u zelf een dossier bij van alle administratie van uw pgb.

Verdere informatie hierover vindt u onder artikel 3, 4 en 5 van het Reglement pgb.

Stap 2 – Formulier invullen
Het aanvraag formulier pgb vv bestaat uit 2 delen.

Deel 1 van het aanvraagformulier wordt ingevuld door een BIG-geregistreerd verpleegkundige niveau 5. Neem daarom contact op met een BIG-geregistreerd verpleegkundige niveau 5.
Kijk hiervoor in de Zorgkiezer en zoek op ‘verpleging en verzorging’. U vindt dan gecontracteerde thuiszorgorganisaties. Maakt u gebruik van een verpleegkundige van een gecontracteerde thuiszorgorganisatie? Dan wordt de indicatiestelling vergoed vanuit uw zorgverzekering.

De verpleegkundige vult deel 1 van het onderstaande formulier in. U vult zelf deel 2 en 3 in.

Wilt u dat iemand anders namens u contact met Zorgzaam opneemt? Vul dan het machtigingsformulier naastenverstrekking in. Ook dit formulier is te vinden onder formulieren en documenten.

Stap 3 – Formulier opsturen
Op de laatste pagina van het aanvraagformulier pgb vv vindt u een checklist. Deze helpt om te zien of u alle benodigde documenten hebt om het aanvraagformulier toe te sturen. Het volledig ingevulde aanvraagformulier stuurt u in een gefrankeerde envelop naar:

Zorgzaam
Postbus 25150
5600 RS Eindhoven

Let op! Gaat het om een aanvraag voor palliatief terminale zorg? Vermeld dit dan duidelijk op de aanvraag. We nemen de aanvraag vervolgens met spoed in behandeling.

Stap 4 – Reactie op uw aanvraag
Hebben wij uw compleet ingevulde en ondertekende aanvraagformulier ontvangen? Dan ontvangt u binnen 10 werkdagen een ontvangstbevestiging.
Uw aanvraag wordt na ontvangst beoordeeld binnen 4 tot 6 weken. Als er nog vragen zijn wordt (telefonisch) contact met u opgenomen. Wordt uw aanvraag goedgekeurd? Dan ontvangt u een toekenningsbrief met:
• uw budget voor het lopende kalender jaar berekend;
• de looptijd van het toegekende pgb;
• het toegekende aantal uren persoonlijk verzorging, verpleging en/of MSVT (medisch specialistische verpleging in de thuissituatie).

De maximale tarieven die u krijgt vergoed uit uw pgb vindt u in het Reglement pgb verpleging en verzorging. Dit Regelement is te vinden onder Formulieren en documenten.

Is uw aanvraag voor een pgb afgewezen?
Dan ontvangt u een afwijzingsbrief met:
• de reden van de afwijzing;
• een verwijzing hoe u op een andere manier uw zorg kunt regelen;
• wat u kunt doen als u het niet eens bent met de afwijzing.

Veelgestelde vragen
Kan ik de indicatie laten stellen door iedere verpleegkundige?
Nee, u hebt een indicatie nodig van een BIG-geregistreerd verpleegkundige niveau 5. 

Voor welke termijn kan ik mijn pgb verlengen?
De verpleegkundige stelt afhankelijk van uw situatie de looptijd van de indicatie vast. De looptijd is maximaal 2 jaar vanaf het moment dat het pgb aan u is toegekend. Wilt u na het einde van deze periode nog steeds een pgb voor verpleging en verzorging ontvangen? Dan kunt u een nieuwe aanvraag indienen.
Let op: zorg dat u op tijd een nieuwe indicatie krijgt van een BIG-geregistreerd verpleegkundige niveau 5. Wij raden aan om dit minimaal 13 weken voor het aflopen van de indicatie te doen.

Kan ik een pgb aanvragen voor minder dan één jaar?
Nee, een uitzondering  is het pgb voor palliatief terminale zorg

Kan ik een pgb aanvragen om op vakantie te gaan?
Nee, wanneer u zorg op vakantie wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met een gecontracteerde thuiszorgorganisatie. Deze vindt u in de Zorgkiezer, zoek op 'verpleging en verzorging'